Om föreningen Paraplyet

OM FÖRENINGEN PARAPLYET

1995 startades föreningen Nya Parkmöllan vid Folkets Park i Malmö. ”Parkmöllan” började som ett brukardrivet allaktivitetshus för de som själva har eller arbetar med personer med funktionsnedsättning i Malmö. Trots flera omstruktureringar upplevde varken brukarna eller kommunstyrelsen att verksamheten fungerade som önskat och 2012 bestämde man sig för att bidraget till ”Parkmöllan” skulle upphöra.

 

Samtidigt beskrev flera föreningar hur svårt det är att få ekonomin att gå ihop. Att de var tvungna att lägga en stor del av de bidrag de fick av kommunen i lokalhyra istället för till att driva och utveckla föreningslivet, som ju är tanken bakom de skattefinansierade föreningsbidragen. Föreningarna driver aktiviteter som utgör ett komplement till det man kan hitta i kommunens regi.

 

Fem medlemmar ur Rådet för funktionshinderfrågor bildade en arbetsgrupp som skulle titta närmre på Malmöföreningarnas intresse och behov av gemensamma lokaler. Den rapport som gruppen lämnade i augusti 2012 visade att så var faller. Kommunen anställde i början av 2013 en projektledare för att vidare utreda hur behovet såg ut och vad man ville ha, planera och slutligen verkställa i en lokal för ändamålet.

 

Alla Malmöföreningar inom funktionsnedsättningsområdet, som har regelbunden kontakt med kommunen, och som svarade att de var intresserade av en gemensam lokal djupintervjuades om sina önskningar, behov och visioner. Ett första möte där representanter från de intresserade föreningarna ordnades i juni 2013. Där valdes tre föreningsrepresentanter att tillsammans med projektledaren från Sociala resursförvaltningen och en lokalstrateg från fastighetskontoret från Malmö stad arbeta med att hitta ”rätt” lokal som uppfyllde både föreningarnas krav på både tillgänglighet och storlek och rymdes inom den planerade budgetramen. Det har varit en lång, arbetssam och tålamodsprövande process med för alla inblandade. Finns det något som passar alla och ska vi hinna i tid? Flera föreningar hade helt enkelt inte råd att vänta!

 

En gemensam förening ”Föreningen Paraplyet i Malmö” med uppgift att ansvara för den gemensamma lokalen bildades den 21 november 2013 och vid det första årsmötet, den 27 mars 2014 bildades styrelsen. Kompetens, arbetsglädje, flexibilitet och framtidstro är ledord som jag tycker sammanfattar Föreningen Paraplyet och dess styrelse!

 

Under våren 2014 fick medlemmar i styrelsen upp ögonen för en ledig lokal på Industrigatan 33. Den hade inte allt som önskades men där fanns potential!

 

Det har och är varit många beslut att fatta och mycket som ska göras under det knappa halvår som vi har på oss från Sociala resursnämndens godkännande att ge bidrag för den gemensamma lokalen fram till invigningen den 9:e december 2014. Allt från miljöprover, ombyggnad, inredning, bokningssystem och hemsida till att anställa en kompetent verksamhetsledare. Allt kommer kanske inte att gå som på räls direkt från start men… Den här formen av samlokalisering är ny både för funktionsnedsättningsföreningarna i Malmö och för Malmö Stad men med en positiv grundsyn där problem ses som något som kan bli bättre, en möjlighet att lära av varandra och att det finns en styrka i att vara flera hoppas vi på en ”never ending lovestory”. Från passion, nyfikenhet och frustration i att lära känna varandra till tryggheten och arbetsfördelningen hos ett gift par. Allt har sina upp- och nedgångar men – det löser sig om man vill, lyssnar på varandra är flexibla och arbetar tillsammans!